< ประวัติความเป็นมาของสมาคม
< คณะกรรมการสมาคม
< จุดประสงค์ของสมาคม
< หน้าที่ของคณะกรรมการสมาคม
< โครงสร้างสมาคม
< โครงการและกิจกรรมสมาคม
< ข้อบังคับสมาคม
< ครูไทย
< ครูบ้านนอก
< หนังสือพิมพ์มติชน
< หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
< หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
< วิจัยฉบับเต็ม
< คลังสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
< ใบแสดงการจดทะเบียนสมาคม < True ปลูกปัญญา
< สิทธิของสมาชิก < หลวงพ่อพุทธทาส
< ใบสมัครเป็นสมาชิกชมรม < สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
< ผลงานครูเชี่ยวชาญปี 2549-2552 < มาตรฐานเหล็ก
< ผลงานครูเชี่ยวชาญปี 2552-2553 < IS_NDT
< ผลงานครูบัณฑิต อมรสิน < ตารางเหล็ก
< ผลงานครูสมชาย แคฝอย < AWS_ D1.1 2010
< ผลงานครูประทีป ระงับทุกข์(VDO) < Process Piping ASTM B31.3-2010
< เวบไซด์ครูประทีป ระงับทุกข์ < WIS5_DEFECT__new
<เวบไซด์ชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ < NDT Examination
  < ตัวอย่าง PQR
< การผลิตท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน
< กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ < Welding Document print
< กระบวนการเชื่อมลวดเชื่อมหุุ้มฟลักซ์ < Welder training
< กระบวนการเชื่อมอิเล็กโตรสแลก < SteelHousePresentation
< กระบวนการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม < SteelHousePresentation_1
< กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม < ทางออกช่างเชื่อม
< กระบวนการเชื่อมแก๊สออกซิ-อะเซทิลีน <รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ประการวิชาชีพช่างเชื่อม 18 พฤศจิกายน 2559 < การเชื่อมพอกผิวแข็ง
< ตรวจสอบงานเชื่อมแบบ PT < IWT BOOK
< ตรวจสอบงานเชื่อมแบบ VT <หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เทคโลหะ พุทธศักราช 2557 < ASME Section V 2013
< ตรวจสอบงานเชื่อมแบบ MT < Pipeline Welding
< ตรวจสอบงานเชื่อมแบบ UT
<วารสารเชื่อม
< จุดบกพร่องงานเชื่อม <Air Carbon Arc
< งานโครงสร้าง (power point) < Laser Cutting
< แท่นขุดเจาะน้ำมัน (power point)  
< งาน Boiler (power point)  
การแข่งขันทักษะ ปีการศึกษา 2561
ผู้สนับสนุนสมาคม
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26-30 พ.ย.61 < บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด
-ภาคเหนือ 3-7 ธ.ค.61 - สรุปองค์ความรู้การฝึกอบรมและพัฒนาให้กับสมาชิก สมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม < บริษัท เทสติ้งอินสตรูเมนท์ จำกัด
-ภาคใต้ 10-14 ธ.ค.61 โครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ < บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด
-ภาคตะวันออกและกรุงเทพ 17-21 ธ.ค.61 - เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ปวส. < บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด
-ภาคกลาง 22-26 ธ.ค.61 - เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ปวช. < บริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย)จำกัด
-ระดับชาติ สุราษฏ์ธานี 2-6 ก.พ.62 - เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาเทคนิคโลหะ < บริษัท RPS ซับพลาย(ประเทศไทย)
Webmaster:prateepwelding@hotmail.com ,0899054460